Algemene Voorwaarden

Behandelovereenkomst

Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelovereenkomst.De behandelovereenkomst is tweeledig:

  1. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
  2. De begeleiding heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en doelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld.

Beëindiging behandelovereenkomst

De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:

  1. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn.
  2. Cliënt geeft aan te willen stoppen met de sessies.
  3. Als tijdens de sessies duidelijk wordt dat voor de hulpvraag een andere behandeling nodig is dan therapeut kan bieden. Er wordt dan in overleg doorverwezen.
  4. Als er geen afspraak voor een sessie is gemaakt voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatste sessie, tenzij hier een afspraak over is gemaakt.

Tarieven en betalingswijze

Bij het aangaan van de overeenkomst wordt een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. Cliënt betaalt het bedrag contant of per bank, en ontvangt in elk geval een factuur. Betaling wordt verwacht binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.

Bij verhindering, kan een afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. De therapeut brengt € 50,- voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag. Bij overmacht wordt onderling overlegd.

Dossier

De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Het dossier wordt opgeslagen conform de AVG wet- en regelgeving.

Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal het afgesproken bedrag per sessie.

Geheimhouding en privacy

De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring met derden (artsen en andere therapeuten) gedeeld met inachtneming van de wet- en regelgeving conform de AVG.

Overige bepalingen

Kwaliteit en richtlijnen:
Therapeut is lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten. De richtlijnen en professionele eisen van deze beroepsvereniging zijn van toepassing op de praktijkvoering. Daarnaast is therapeut geregistreerd in het HBO-Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

Klachten en geschillen:
Als de cliënt ergens ontevreden over is, en therapeut en cliënt komen er samen niet uit, dan kan de cliënt contact opnemen met de beroepsvereniging, de NBVH (www.hypnotherapie.nl) om een beroep doen op de klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet is therapeut aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG (www.scag.nl) en valt onder het tuchtrecht van de TCZ (www.tcz.nu).